Jesteśmy związani z pracodawca umową o pracę. Pojawia się okazja zmiany pracy na korzystniejszą pod względem proponowanych warunków pracy i płacy. Podejmujemy decyzje o rozwiązaniu obecnej umowy i zmianie pracodawcy. Jeśli obecny pracodawca będzie nam chciał pójść na rękę, to będziemy mogli rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Najczęściej jednak wymaga to od nas złożenia wniosku o rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i czekanie aż upłynie obowiązujący nas okres. Wypowiedzenie umowy jest jednostronnym oświadczeniem woli i jeśli rozwiązanie umowy ma nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to nie wymaga ono zgody drugiej strony. Inaczej jest przy wypowiedzeniu umowy za porozumieniem stron, które wymaga zgody pracodawcy. Istotne jest również to, iż jeśli to pracownik wypowiada umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to nie musi tego faktu uzasadniać.

Niezależnie od rodzaju umowy (zmiana nastąpiła z dniem 22 lutego 2016 r.) obowiązują nas te same okresy wypowiedzenia, które są uzależnione wyłącznie od naszego stażu pracy
u obecnego pracodawcy.

Zgodnie z art. 36 §1 Kodeksu pracy, jeśli pracownik przepracował u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Gdy przepracuje 6 miesięcy, ale mniej niż 3 lata to okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, natomiast jeśli staż pracy wynosi co najmniej 3 lata wówczas okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące. Pamiętać należy, iż do okresu pracy mającego wpływ na długość okresu wypowiedzenia zaliczamy wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Przykład: Z dniem 01 sierpnia 2018 r. pracodawca ma podpisać umowę z pracownikiem, który pracował już u niego dwukrotnie w okresach: od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. oraz od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. Zatem dotychczasowy staż pracy u tegoż pracodawcy wynosi 16 miesięcy. W informacji uzupełniającej do umowy o pracę pracodawca powinien wskazać pracownikowi okres wypowiedzenia umowy wynoszący 1 miesiąc. Dopiero od 31 marca 2020 r. okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące.

Składając wniosek o rozwiązanie umowy o pracę pracownik musi pamiętać, że dzień złożenia wypowiedzenia nie jest dniem, który rozpoczyna bieg wypowiedzenia.
Przy okresie wypowiedzenia liczonym w tygodniach moment rozpoczęcia wypowiedzenia następuje w pierwszą niedziele po dniu złożenia wniosku. Okres wypowiedzenia kończy się wówczas w sobotę.

Przykład: Pracownik złożył wypowiedzenie w poniedziałek – 16.07.2018 r. Obowiązuje go dwu tygodniowy okres wypowiedzenia. Zacznie się on w niedzielę 22.07.2018 r. a skończy
w sobotę 04.08.2018 r.

Jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach, to bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Wypowiedzenie kończy się wówczas w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład: Pracownik złożył wypowiedzenie 01 lipca. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia nie rozpocznie się 01 lipca lecz dopiero 01 sierpnia i upłynie w dniu 31 października.

Oczywiście może się zdarzyć również sytuacja gdzie okres wypowiedzenia jest liczony
w dniach. Dotyczy to umowy zawartej na okres próbny nieprzekraczający dwóch tygodni. Właśnie w tym przypadku okres wypowiedzenia jest liczony w dniach i wynosi 3 dni robocze. Pierwszym dniem wypowiedzenia jest pierwszy dzień roboczy po dniu złożenia wypowiedzenia. Nie bierzemy tu pod uwagę dni świątecznych i niedziel. Wlicza się natomiast dni dodatkowo wolne od pracy (zazwyczaj jest to sobota), chyba, że w tym dniu wypadnie święto.

Przykład: Pracownik, który ma podpisaną umowę na okres próbny trwającą dwa tygodnie złożył wypowiedzenie w piątek (sobota jest dla niego dniem dodatkowo wolnym od pracy -nie świątecznym). Zatem bieg okresu wypowiedzenia nastąpi w sobotę, a upłynie we wtorek.

Należy tu dodać, iż przy wypowiadaniu umowy na okres próbny zawartej na czas powyżej 2 tygodni okres wypowiedzenia wynosi tydzień, a umowa zawarta na 3 miesiące wymaga wypowiedzenia trwającego 2 tygodnie.

Omówione tu okresy wypowiedzeń dotyczą zarówno wypowiedzeń składanych przez pracownika, jak i przez pracodawcę.